References

RCint, 7, 58.3
  munisaṃkhyair gajapuṭairmriyate hyavicāritam //Context