sattvapātana von Zinnober (ĀK, 2.1.191)
daradaṃ pātanāyantre pātitaṃ ca jalāśaye ⁄
sattvaṃ sūtakasaṅkāśaṃ vimuñcati na saṃśayaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
pātay
3Sub.N.N.
4Obj.Zinnober
5Ortpātanayantra
6ZielWasser

sattvapātana von Zinnober (ĀK, 1.23.32-34)
tilatailair māhiṣikair mūtrair madyāmlakena ca ⁄
gomāṃsair hiṅgulaṃ pācyaṃ lohapātre kramāgninā ⁄⁄
saptāhaṃ lohadaṇḍena cālayettaddravaṃ muhuḥ ⁄
sārdraṃ mayūrapittena bhāvayedātape dinam ⁄⁄
pātayetpātanāyantre daradaṃ kharavahninā ⁄
śuddho bhaveccaturyāmātpārado yogavāhakaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Sesam
8Urin
9Zinnober
10Alkohol
11saurer Saft
12Fleisch
13OrtGefäß
14Verbumrühren
15Sub.N.N.
16Obj.Zinnober
17Ins.Stab
18Verbeinweichen
19Sub.N.N.
20Obj.Zinnober
21Ins.Galle
22BegleitumstandSonnenlicht
23Verbpātay
24Sub.N.N.
25Obj.Zinnober
26Ortpātanayantra

sattvapātana von Zinnober (ŚSaṃh, 2.12.16/17)
nimbūrasairnimbapatrarasairvā yāmamātrakam ⁄⁄
piṣṭvā daradam ūrdhvaṃ ca pātayet sūtayuktivat ⁄
tataḥ śuddharasaṃ tasmānnītvā kāryeṣu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7
8Zitronat-Zitrone
9Blatt
10Zinnober
11Verbūrdhvapātana durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Zinnober

sattvapātana von Zinnober (RMañj, 1.33-35)
athavā hiṅgulāt sūtaṃ grāhayet tannigadyate ⁄⁄
jambīranimbunīreṇa marditaṃ hiṅgulaṃ dinam ⁄
ūrdhvapātanayantreṇa grāhyaḥ syānnirmalo rasaḥ ⁄⁄
kañcukairnāgavaṅgādyair nirmukto rasakarmaṇi ⁄
vinā karmāṣṭakenaiva sūto'yaṃ sarvakarmakṛt ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Zinnober
8Zitronat-Zitrone
9Verbūrdhvapātana durchführen
10Sub.N.N.
11Obj.Zinnober
12Ortūrdhvapātanayantra

sattvapātana von Zinnober (RRĀ, V.kh., 2.53)
dinaikaṃ hiṅgulaṃ khalve mardyamamlena kenacit ⁄
pātayet pātanāyaṃtre dinānte tatsamuddharet ⁄
vinā karmāṣṭakenaiva sūto'yaṃ sarvakāryakṛt ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Zinnober
8saurer Saft
9OrtReibstein
10Verbpātay
11Sub.N.N.
12Obj.Zinnober
13Ortpātanayantra

sattvapātana von Zinnober (RRĀ, V.kh., 2.48-52)
athavā hiṃgulāt sūtaṃ grāhayettannigadyate ⁄
gomūtrair māhiṣair mūtraistilatailasurāmlakaiḥ ⁄⁄
saptāhaṃ hiṃgulaṃ pācyaṃ lohapātre kramāgninā ⁄
cālayellohadaṇḍena drāvaṃ dattvā punaḥ punaḥ ⁄⁄
sadravaṃ taṃ samādāya śikhipittena bhāvayet ⁄
dinānte pātanāyantre pātayeccaṇḍavahninā ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Urin
8Urin
9Sesam
10saurer Saft
11Alkohol
12Zinnober
13OrtGefäß
14Verbhinzufügen
15Sub.N.N.
16Obj.Wasser
17Verbumrühren
18Sub.N.N.
19Obj.Zinnober
20Ins.Stab
21Verbeinweichen
22Sub.N.N.
23Obj.Zinnober
24Ins.Galle
25Verbpātay
26Sub.N.N.
27Obj.Zinnober
28Ortpātanayantra

sattvapātana von Zinnober (RArṇ, 7.48/49)
gomāṃse māhiṣe mūtre dadhyamlatilatailayoḥ ⁄
ekaikaṃ tridinaṃ paktvā śikhipittena bhāvayet ⁄⁄
daradaṃ pātanāyantre pātayet salilāśaye ⁄
sattvaṃ tu sūtasaṃkāśaṃ jāyate nātra saṃśayaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Zinnober
8Fleisch
9Verberhitzen
10Sub.N.N.
11Obj.
12Zinnober
13Urin
14Verberhitzen
15Sub.N.N.
16Obj.
17Zinnober
18dadhi
19Verberhitzen
20Sub.N.N.
21Obj.
22Zinnober
23Sesam
24Verbeinweichen
25Sub.N.N.
26Obj.Zinnober
27Ins.Galle
28Verbpātay
29Sub.N.N.
30Obj.Zinnober
31Ortpātanayantra
32ZielWasser

sattvapātana von Zinnober (BhPr, 2.3.202/03)
nimbūrasanimbapatrarasair vā yāmamātrakam ⁄
ghṛṣṭvā daradamūrdhvaṃ tu pātayetsūtayuktivat ⁄⁄
tatrordhvapiṭharīlagnaṃ gṛhṇīyādrasamuttamam ⁄
śuddhameva hi taṃ sūtaṃ sarvakarmasu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Zinnober
8
9Zitronat-Zitrone
10Blatt
11Verbūrdhvapātana durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Zinnober

sattvapātana von Zinnober (RRS, 3.154)
daradaḥ pātanāyantre pātitaśca jalāśraye ⁄
tatsattvaṃ sūtasaṃkāśaṃ pātayennātra saṃśayaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
pātay
3Sub.N.N.
4Obj.Zinnober
5Ortpātanayantra
6ZielWasser

sattvapātana von Zinnober (RSS, 1.51-53)
daradaṃ taṇḍulasthūlaṃ kṛtvā mṛtpātrake tridinam ⁄
bhāvyaṃ jambīrarasaiścāṅgeryā vā rasairbahudhā ⁄⁄
tataśca jambīravāriṇā cāṅgeryāśca rasena pariplutam ⁄
kṛtvā sthālīmadhye nidhāya tadupari kaṭhinīghṛṣṭam ⁄⁄
uttānaṃ cāruśarāvaṃ tatra triṃśadvāraṃ jalaṃ deyam ⁄
uṣṇaṃ heyaṃ tathaiva tadūrdhvapātanena nirmmalaḥ śivajaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Varsthālī
4Proc
5Verbeinweichen
6Sub.N.N.
7Obj.Zinnober
8Ins.
9Zitronat-Zitrone
10Hornfrüchtiger Sauerklee
11OrtGefäß
12Verbeinfüllen
13Sub.N.N.
14Obj.Zinnober
15Ortsthālī
16Verbverschließen
17Sub.N.N.
18Obj.sthālī
19Ins.śarāva
20Verbūrdhvapātana durchführen
21Sub.N.N.
22Obj.Zinnober
23Ortsthālī

sattvapātana von Zinnober (RSS, 1.48/49)
athavā hiṅgulātsūtaṃ grāhayettannigadyate ⁄
jambīranimbunīreṇa mardito hiṅgulo dinam ⁄⁄
ūrdhvapātanayantreṇa grāhyaḥ syānnirmalo rasaḥ ⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Zinnober
8Zitronat-Zitrone
9Verbūrdhvapātana durchführen
10Sub.N.N.
11Obj.Zinnober
12Ortūrdhvapātanayantra

sattvapātana von Zinnober (RSS, 1.54/55)
pāribhadrarasaiḥ peṣyaṃ hiṅgulaṃ yāmamātrakam ⁄
jambīrāṇāṃ rasairvātha pacetpātanayantrake ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarZinnober
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Zinnober
8
9pāribhadra
10Zitronat-Zitrone
11Verbpātay
12Sub.N.N.
13Obj.Zinnober
14Ortpātanayantra